ÁSZF-Általános szerződési feltételek

 
BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dialógusház Kft (a továbbiakban: Képzőintézmény) által üzemeltetett www.dialogus.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó felnőttképzésekre (a továbbiakban: „Képzések”) vonatkoznak az alábbiak szerint.

A jelen ÁSZF a jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzéseken résztvevő természetes személyek (a továbbiakban: Résztvevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Képzőintézmény és a Résztvevő a továbbiakban együttesen: Felek).

A Képzés során létrejött szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) alapján megkötött felnőttképzési szerződés.

A Képzésre történő jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZF-t nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

I.  Távolléti (oline) képzések

  1. 1.      Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A Képzőintézmény adatai:

Dialógusház Oktató és Szolgáltató Kft

Székhely: 1066 Budapest, Jókai u. 36.

Levelezési cím: 1066 Budapest, Jókai u. 36.

Adószám: 13435093-1-42

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/002138

Engedélyszám: E-000558/2014

E-mail cím:

 

1.2. A jelen ÁSZF, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (lsd. 10. pont) a képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozzák a Képzőintézmény és a Résztvevő jogait és kötelezettségeit.

1.3. A Képzőintézmény kijelenti, a Résztvevő pedig kifejezetten elfogadja, hogy az egymás közötti kommunikációt elektronikus úton (elsősorban e-mail útján) folytatják.

1.4. A felnőttképzési szerződés ráutaló magatartással távollévők között elektronikus úton (online felületen) jön létre, a Résztvevő által kitöltött Jelentkezési lap beküldésével (céges megrendelésű képzés esetén a tájékoztató email elolvasásával és ennek visszaigazolásával) valamint az ÁSZF elfogadásával megtett jognyilatkozatával, amely a Képzőintézmény által tett ajánlat elfogadásának minősül.

A Résztvevő ezen jognyilatkozata a Képzőintézmény tudomásulvételével hatályosul. A jognyilatkozat tudomásulvételét a Képzőintézmény a jelentkezés elfogadásának visszaigazolásával fejezi ki a Résztvevő felé.

1.5. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Résztvevő felel. A Képzőintézmény kizár mindenfajta felelősséget, amely a Jelentkezési lapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására a e-mail címre megküldött levélben van lehetőség.

1.6. Nincs olyan magatartási kódex, amely a Képzőintézmény szolgáltatási tevékenységére vonatkozna.

1.7. ÁSZF elérhetősége: a www.dialogus.hu weboldalon érhető el.

 

  1. 2.      Jelentkezés

2.1. A Résztvevő a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó felhívásban és a közzétett ÁSZF 1. számú mellékletében érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az e-mail címen.

2.2. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő nettó és bruttó díj, vagy az, hogy a Képzés ingyenesnek minősül, az adott Képzésre vonatkozó felhívásban és a közzétett ÁSZF 1. számú mellékletében kerül feltüntetésre.

2.3. A Képzőintézmény fenntartja a jogot, hogy a jelentkezés visszaigazolását követően elálljon a szerződéstől, amennyiben a Képzésre meghirdetett helyek már beteltek a jelentkező jelentkezésének elküldésekor.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Képzés egy adott célcsoport részére kerül meghirdetésre, akkor a célcsoportba tartozók jelentkezése elsőbbséget élvez a többi jelentkezővel szemben. Képzőintézmény jelen esetben elállhat a jelentkezés visszaigazolását követően a szerződéstől.

Amennyiben a Képzőintézmény nem tudja a fentiek okán a jelentkezést elfogadni, akkor a jelentkezőt erről haladéktalanul értesíti.

2.4. A jelentkezés menete

2.4. A) Költségtérítéses Képzés

A Résztvevő az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési űrlap kitöltésével jelentkezhet előzetesen az általa kiválasztott Képzésre. A Résztvevő a „Jelentkezem!”/ „Jelentkezés elküldése” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Résztvevő a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!”/Jelentkezés elküldése” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A Képzőintézmény a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolást és digitálisan kitölthető Jelentkezési lapot küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre arról, hogy a jelentkezése beérkezett. Ha a visszaigazolás 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Résztvevő részére, akkor a Résztvevő ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Résztvevőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzésen történő részvételre.

A jelentkezést a Képzőintézmény csak akkor fogadja el, ha a Résztvevő kiküldött Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltve 3 napon belül visszaküldi. A Képzőintézményt a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Résztvevő – vagy amennyiben nem a Résztvevő a képzési díj teljesítője, akkor a költségviselő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Költségviselő) – a Képzés részvételi díját az erről szóló e-mailben csatolt proforma számlában meghatározott határidőre és számlaszámra történő átutalással teljesíti. Ha a Résztvevő az e-mailben írt fizetési határidőn belül a Képzés részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Képzőintézmény a Résztvevő szerződéstől történő elállásának tekinti.

A Képzőintézmény a részvételi díj beérkezéséről legkésőbb 3 munkanapon belül a Résztvevő számára visszaigazolást küld és online képzés esetén egyúttal a részvételhez szükséges belépési adatokat is megküldi, amellyel a Résztvevő a Képzőintézmény által biztosított zárt felületre be tud lépni.

 2.4. B) Ingyenes Képzés

A Résztvevő az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési űrlap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Képzésre. A Résztvevő a „Jelentkezem!”/„Jelentkezés elküldése” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Résztvevő a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. Ingyenes képzés esetén a „Jelentkezem!”/„Jelentkezés elküldése” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

A Képzőintézmény a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolást és digitálisan kitölthető Jelentkezési lapot küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre arról, hogy a jelentkezése beérkezett. Ha a visszaigazolás 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Résztvevő részére, akkor a Résztvevő ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Résztvevőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzésen történő részvételre.

Képzőintézmény a jelentkezési határidő lezárását követően legkésőbb 3 munkanapon belül e-mailben tájékoztatja Résztvevőt arról, hogy a jelentkezését elfogadta.

A jelentkezést a Képzőintézmény csak akkor fogadja el, ha a Résztvevő kiküldött Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltve 3 napon belül visszaküldi. A Képzőintézményt a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Abban az esetben, ha a Képzőintézmény nem tudja biztosítani Résztvevő Képzésen való részvételét (lsd. 2.3. pont), akkor erről a Résztvevőt haladéktalanul értesíti és eláll a szerződéstől.

 A Képzőintézmény online képzés esetén a részvételhez szükséges belépési adatokat, -amellyel a Résztvevő a Képzőintézmény által biztosított zárt felületre be tud lépni-, e-mailben küldi meg.

3. Fizetési feltételek

3.1. A Résztvevő a Jelentkezési lap kitöltésével és a jelen ÁSZF elfogadásával megvalósuló jelentkezésével kötelezettséget vállal a képzés díjának kiegyenlítésére vagy kiegyenlíttetésére. A

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Képzőintézmény jogosult a képzésből kizárni a Résztvevőt, amennyiben a képzési díj befizetése a Képzőintézmény által határidőre nem történik meg.

3.2. A Résztvevő vagy a Költségviselő a Képzés részvételi díját egy összegben a jelentkezést visszaigazoló e-mailben csatolt proforma számlában meghatározott határidőre és számlaszámra történő átutalással teljesíti. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Képzőintézmény bankszámlájára megérkezik.

3.3. A Képzőintézmény a Képzést követően a befizetett képzési díjról a befizetőnek végszámlát küld. A Képzőintézmény a Jelentkezési lap alapján, az ott megadott névre állítja ki a képzési díjról szóló számlát és a Képzés sikeres elvégzéséről szóló dokumentumot.

3.4. Résztvevőt a részvételi díjon felül további többletköltség nem terheli.

  1. 4.  A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Résztvevő jogai és kötelezettségei

a)  Résztvevő vállalja, hogy a Képzésen aktívan részt vesz, továbbá a megengedett hiányzás mértékét nem lépi túl. A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Résztvevőt érintő következményei a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.

b)   Résztvevő a távolléti (online) képzésen való részvételét az adott online felületen való bejelentkezésével, a kontaktórás – azaz a Résztvevő személyes jelenlétét igénylő – képzési alkalmakon megjelenését a jelenléti ív aláírásával hitelesíti.

c)   Amennyiben Résztvevő a képzését a Képzés befejezésének dátuma előtt szeretné megszakítani, ennek tényét e-mailben () köteles jelezni a Képzőintézmény felé.

d)  Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben – előzetes írásbeli jelzés nélkül – az órák látogatását elmulasztja, vagy a Képzésből kimarad, az nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszaigénylésére.

e)   A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésen való részvételre a Jelentkezési lapon megjelölt személy jogosult, a Képzés elindulása után módosításra nincs lehetőség. A Résztvevő személyét kizárólag a Képzés megkezdését megelőző napig, e-mailben van lehetőség módosítani.

f)  Amennyiben a Résztvevő a Képzés követelményeit teljesíti, a Képzőintézmény a Résztvevő kérésére (Képzés típusától függően) tanúsítványt/részvételi igazolást állít ki. A Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum típusa a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében kerül feltüntetésre. Amennyiben a Képzés követelményeit a Résztvevő nem teljesíti a képzési programban meghatározottak szerint, akkor a Képzőintézmény az addig elvégzett egyes tananyagegységek elvégzéséről szóló igazolást állíthat ki.

g)   A Résztvevő a kiadott anyagokat kizárólag a saját tanulási céljára használhatja fel. A Résztvevő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

h)  A Képzést a Képzőintézmény engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megsértése a Résztvevő Képzésből történő kizárását vonja maga után.

i)  A Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a Képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képzőintézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Tudomásul veszi, hogy a kulturált viselkedési normák, a munkavédelmi szabályok be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a Képzésről kizárható.

j)  A Képzésből az ÁSZF szerinti kizárás esetén a részvételi díj nem jár vissza.

k)    Költségtérítéses Képzések esetében a Résztvevő a Képzőintézmény hibás teljesítése esetén a Képzőintézménnyel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint.

A Résztvevő az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4.2. A Képzőintézmény jogai és kötelezettségei

a)    Képzőintézmény a képzési programban meghatározott kompetenciákra Résztvevőt megfelelő módon felkészíti.

b)  A Képzés menetéről – a Képzés jellegétől függően – haladási naplót, jelenléti ívet vezet, ez utóbbit Résztvevővel a Képzés ideje alatt rendszeresen aláíratja. Online képzés esetén a Képzőintézmény rögzíti és igazolja a Résztvevők jelenlétét.

c)    Képzőintézmény a Résztvevő kérése, vagy jogszabályi előírás alapján vizsgálja az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségét, intézkedik annak érvényesítéséről.

d)  Képzőintézmény biztosítja a Képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

e)    Képzőintézmény a résztvevőkről nyilvántartást vezet, a Képzés dokumentumait a vonatkozó felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően kezeli. A részletes Adatkezelési tájékoztató külön dokumentumban érhető el, amelyet Képzőintézmény a Résztvevő rendelkezésére bocsát a Képzésre történő felhívással egyidejűleg.

f)  Képzőintézmény a Képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz.

g)    Képzőintézmény csak különösen indokolt esetben tér el a megadott ütemezéstől. A külső ok (áramszünet, betegség, stb.) miatt elmaradt órákat pótolja, erről a Résztvevőt a pótlást megelőzően e-mailben tájékoztatja.

h)    A Képzőintézmény vállalja, hogy költségtérítéses Képzés esetén a nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért valamennyi elmaradt teljesítésből fakadó kárt megtéríti oly módon, hogy az esetlegesen megszakított Képzés képzési díját arányosan visszafizeti és/vagy egy következő induló képzésre a Résztvevő igénye szerint jelentkezését elfogadja és azt díjmentesen biztosítja számára.

i)   A Képzőintézménynek jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a Résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot, vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis maior esemény bekövetkezése esetén. A Képzőintézmény vállalja, hogy ilyen esetben a Résztvevőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Résztvevők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 15 napon belül.

j)      A Képzőintézmény a helyszín megváltoztatásának jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt haladéktalanul e-mailben értesíti.

  1. 5.  Szerződésszegés és következményei

5.1. Jelen ÁSZF-ben foglaltak be nem tartása szerződésszegésnek minősül.

5.2. Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye.

Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnali hatállyal felmondja.

5.3. A Résztvevő a Képzőintézmény szerződésszegése esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti.

A Képzőintézmény a Résztvevő szerződésszegése esetén a Résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti.

5.4. A Képzőintézmény engedélyének visszavonásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárt a képző a képzési díj összege alapján – a kár keletkezésétől számítottan – időarányosan téríti meg.

  1. 6.  A felnőttképzési jogviszony szünetelése, elállási és felmondási jogok

6.1. Az Fktv. 13/A. § (1) bekezdése alapján a felnőttképzési jogviszony a Felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

6.2. A felnőttképzési szerződést a Résztvevő felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha

a)  a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,

b)  a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy

c) a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

6.3. Költségtérítéses Képzések esetén a fogyasztónak minősülő Résztvevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállási vagy felmondási jogának gyakorlására. Ha a Résztvevő e jogával élni kíván, elállási vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű jognyilatkozatát köteles eljuttatni az Képzőintézményhez a fent megadott elérhetőségek egyikére.

A Résztvevő határidőben gyakorolja elállási vagy felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Képzőintézményhez.

Ha a Résztvevő eláll a szerződéstől, a Képzőintézmény haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Résztvevő által megfizetett képzési díj teljes összegét.

Ha a Résztvevő a Képzés kezdési napján vagy azt követően mondja fel a szerződést, a Képzőintézmény a felmondás közlése időpontjáig teljesített szolgáltatásával arányos díjat jogosult megtartani, a fennmaradó összeget a Képzőintézmény a felmondásról szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Résztvevő számára.

A Résztvevő nem gyakorolhatja a jelen pont szerinti felmondási jogát a Képzés befejezését követően.

7. Adatvédelem

Résztvevő személyes adatait a Képzőintézmény az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a Képzés lebonyolítása érdekében. Az Adatkezelési tájékoztató külön dokumentumban érhető el, amelyet Képzőintézmény a Résztvevő rendelkezésére bocsát a Képzésre történő felhívással egyidejűleg.

8. Szerzői jog

8.1. A Képzések keretében kiadott, a Résztvevő részére átadott online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: mű) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Képzőintézmény.

8.2. A művek kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a művek bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

9. Panaszkezelés és minőségbiztosítás

9.1. A Résztvevő a képzés végén értékelő lapot tölt ki a Képzés szakmai és technikai hátterével kapcsolatosan. A Résztvevőnek lehetősége van a kérdőíven észrevételeit, megjegyzéseit feltüntetni. Képzőintézmény biztosítja a felmerülő problémák megfelelő orvoslását, a panaszkezelési, ügyfél elégedettségi és minőségirányítási rendszerének megfelelően.

9.2. Bármely panasz esetén a Képzőintézmény panaszkezelési szabályzatában foglalt panaszkezelési eljárás szerint járnak el. A Képzőintézmény panaszkezelési szabályzata elérhető az ügyfélszolgálaton.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm.rendelet, valamint a költségtérítéses Képzés esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) Korm.rendelet rendelkezései irányadóak.

10.2. A jelen ÁSZF 2021. február 01. napjától hatályos. Képzőintézmény jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

10.3. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik esetén elsősorban békés, peres eljáráson kívüli megegyezésre törekednek.

Melléklet:

1.Felnőttképzési tevékenységre vonatkozó tájékoztató

 

A jelen általános szerződési feltételeket megállapította: Dialógusház Kft

Budapest, 2021. február 01.

 


BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 1.SZÁMÚ MELLÉKLETE- Felnőttképzési tevékenységre vonatkozó tájékoztató

 

Jelen melléklet a Dialógusház Kft által kiadott bejelentés köteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő. A tájékoztató az alábbiakban részletezett tartalommal az aktuális képzésre vonatkozó adatokkal kitöltve érvényes. A Résztvevő a képzés adatairól a képzése megkezdése előtt személyesen tájékoztatást kap (a tájékoztatót megtekintheti, vagy kérésre papír alapon megkapja), távolléti képzés esetén számára a Képző intézmény emailben megküldi.

 

FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

DIALÓGUSHÁZ KFT, NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/2021/002138

 

  1. I.                    A képzés általános adatai  

I.1.

A képzés megnevezése

 

I.2.

A képzés óraszáma

  óra

I.3.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum

Tanúsítvány

I.4.

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja

 

 

 

 

I.5.

A képzéshez vizsga

  • nem kapcsolódik
  • kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):

 

 

I.6.1

A megengedett hiányzás mértéke

%

óra

I.6.2

A megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények

A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján.

I.7.

A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei

A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik.

Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja.

Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).

A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben résztvevővel felnőttképző az I.6.2. pontban foglaltak szerint jár el.

A képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzéséért felelős miniszter részére biztosítjuk. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

  1. II.                  A képzés egyedi adatai      

II.1.

A képzés helye(i)

 

II.2.

A képzés első képzési napja

év

hónap

nap

II.3.

A képzés befejezésének tervezett időpontja

év

hónap

nap

II.4.

A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése[1]

Képzés tananyagegysége

Tananyagegység óraszáma

Tananyagegység ütemezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.

A képzési díj - figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését -

II.5.1

mértéke egy összegben[2]

Ft

II.5.2

vizsgadíj[3]

Ft

II.5.3

javító- vagy pótlóvizsga díja

Ft

II.5.4

fizetésének ütemezése

 

II.6.

A képzés (részben vagy egészben) költségvetési vagy európai uniós források terhére valósul meg

 

a támogatás ténye, megnevezése:

 

 

a támogatás összege:

Ft

II.7.

A képzésre való jelentkezés módja(i)

 [1] Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.

[2] Felnőttképző a feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat – ide nem értve a mulasztott foglalkozás pótlásának és a sikertelen vizsga megismétlésének díját – vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő személy terhére.

[3] Ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult

[4] Olyan belső képzés vagy jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, mely részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatás vagy képzés.

 


Powered by NetOffice