Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a képzésben részt vevők számára

A tájékoztató célja, hogy mielőtt megadja az adatait, megismerje, hogy milyen célból kérjük el Öntől, milyen jogok illetik meg, az adatai megadásával.

A Dialógusház a tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat vette figyelembe.

A felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt (például állami forrásból megvalósuló képzés és további olyan képzési típus, amelyre a képző felnőttképzési engedélyt szerzett) és a képző a felnőttképzési törvény szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név
 • anyja neve
 • születési helye és ideje
 • neme
 • állampolgársága lakóhelyének és tartózkodási helyének címe
 • telefonszáma
 • nem magyar állampolgár Magyarországon tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosult okírat, okmány megnevezése és száma
 • társadalombiztosítási száma
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakhelye, tartózkodási helye, telefonszáma
 • A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, melyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányai értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével időpontjával, eredményével kapcsolatosak.
 • támogatott képzések esetén, amennyiben azt a támogatási szerződés előírja, pl. fotók, hangfelvételek
 • munkaerőpiaci státusz

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésben részt vehessen.

Ha  a fenti adatokat nem kívánja megadni, a képzésen nem tud részt venni.

 

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztratív munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá.

Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttér szolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

 

A képző intézmény az Ön adatait a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrízni, az adójogi elévülésig nyílvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

 

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha Ön állami támogatással megvalósult képzésen vesz részt.

Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait tartalmazó képzési dokumentációkba.

 

Szabad piaci szolgáltatásként nyújtott képzésen való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt, amelyet  képző ún. szabad piaci szolgáltatásként nyújt, a képzőek csak a a szerződés kötéshez, a kötelező statisztikákhoz, valamint a kapcsolat tartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kell elkérnie és kezelnie.

 • Név
 • Lakóhelyének és tartózkodási helyének címe
 • telefonszáma és vagy e-mail címe
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakhelye, tartózkodási helye, telefonszáma
 • munkaerő piaci státusza
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettsége

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésben részt vehessen. Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Ha a fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen nem tud részt venni.

 

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztratív munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá.

Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttér szolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti, harmadik féle részére nem továbbítja.

 

A  honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A honlapunkon egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk, esetenként azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatokat gyűjtünk a honlapunk látogatottságáról.

 

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban, szóban, mely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül ( esetlegesen két havi meghosszabbítással) kell megadni a tájékoztatást, ezért díj nem számítható fel. A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen adatait kezelik ( ez abban az esetben , ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják továbbítani, m,eddig tárolják stb., azaz minden, az Ön személyes adataival kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan, hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisnól, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha z adatait jogellenesen kezelték. (Nem törölheti személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamely okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog:  Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: 36 1 391 1400, www.naih.hu:

A bírósághoz fordulás joga:  ha az  adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: ha igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Az adatkezelések során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdése esetén az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

Adatkezelő megnevezése: Dialógusház Kft

Címe: 1066 Budapest, Jókai u. 66

Képviseli: Turcsány Ferenc

Adatvédelmi tisztviselő neve: nem releváns

Telefon: 36 1 279 0239

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by NetOffice